macchiedicolore

 

            

S’ISPÈDDIU

 

 

 

Sesi s’ispeddiu miu

su camminu innui mancai arrua

non mi potzu ingolli

Sesi su bentu chi benidi de su mari

chi ascuttau in su sonnu de pippia

candu disigiau de t’agattai

 

sciu giai cosa medasa ma n’di deppu imparai attrasa

e s’ispeddiu miu est de dda sa sciri

impari a tui

poitta tui sesi su chi intendu

e deu seu su chi tui intendisi

 

by Tindora